Navigation

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; 

Aanbieder: De Noordwijkse Methode, gevestigd te Noordwijk (2201 LC)

Training(en): alle door Stichting De Noordwijkse Methode verzorgde trainingen, coaching,  cursussen en bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord. 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Noordwijkse Methode. 

2 Toepasselijkheid 

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten door De Noordwijkse Methode gedaan c.q. gesloten met betrekking tot de door De Noordwijkse Methode verzorgde bijeenkomsten, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van eventuele leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van Trainingen of andere bijeenkomsten.
 4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen De Noordwijkse Methode en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

3 Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Stichting De Noordwijkse Methode, waar  ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen.

 4 Aanmeldingen voor training, totstandkoming overeenkomst 

 1. Na aanmelding wordt telefonisch, mondeling of via e-mail met de opdrachtgever overlegd wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Dit wordt schriftelijk of via email bevestigd door De Noordwijkse Methode in een opdrachtbevestiging.
 2. De opdracht is pas definitief als De Noordwijkse Methode een getekende opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen. De opdrachtbevestiging dient door De Noordwijkse Methode minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ontvangen.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De Noordwijkse Methode de aanmelding schriftelijk of per email aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

5 Annulering en verschuiving door Opdrachtgever 

 1. Indien een opdracht door de opdrachtgever tot 15 werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd, worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien een opdracht door de opdrachtgever binnen een termijn van 15 tot 5 werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd, dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien een opdracht binnen 5 werkdagen voor aanvang door de opdrachtgever wordt geannuleerd wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.
 2. In het geval dat de opdrachtgever de datum van een tussen partijen vastgestelde opdracht wil verplaatsen, worden door De Noordwijkse Methode geen extra kosten berekend indien de opdrachtgever het verzoek tot verplaatsing 15 werkdagen voor aanvang van de geplande bijeenkomst aan De Noordwijkse Methode schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Geschiedt dit verzoek binnen een termijn van 15 tot 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan wordt door De Noordwijkse Methode 50% aan kosten in rekening gebracht. Geschiedt dit verzoek binnen een termijn van 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan wordt door De Noordwijkse Methode 75% aan kosten in rekening gebracht.

6 Prijzen 

 1. Voor alle door De Noordwijkse Methode aangeboden bijeenkomsten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld op de offerte. Vermeld wordt op de offerte of deze prijzen inclusief of exclusief B.T.W. zijn, of dat ze vrijgesteld zijn van B.T.W.

7 Betaling 

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door De Noordwijkse Methode aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 7 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is De Noordwijkse Methode gerechtigd, nadat zij de opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van De Noordwijkse Methode, vanaf de vervaldag, de opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Noordwijkse Methode maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 5. Indien er door de opdrachtgever ten onrechte een betaling is gedaan aan De Noordwijkse Methode, dan vindt binnen 14 dagen restitutie aan de opdrachtgever plaats van het teveel gestorte bedrag.

8 Garantie 

 1. De Noordwijkse Methode staat er jegens de opdrachtgever voor in, dat de  door haar verzorgde bijeenkomsten voldoen aan hetgeen is overeengekomen.  Klachten dienen onmiddellijk na constatering hiervan aan De Noordwijkse  Methode te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig is geklaagd en genoegzaam is  aangetoond dat de uitvoering niet heeft voldaan aan hetgeen is overeengekomen, zal De Noordwijkse Methode deze opdracht opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door  voldoening aan die prestatie is De Noordwijkse Methode ter zake van haar  verplichtingen jegens de opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere  (schade-)vergoeding gehouden. 
 2. De Noordwijkse Methode hanteert een klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar.

9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. De Noordwijkse Methode is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van De Noordwijkse Methode beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
 2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Noordwijkse Methode zal de opdrachtgever De Noordwijkse Methode vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en zal zij De Noordwijkse Methode alle schade vergoeden die De Noordwijkse Methode lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

10 Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de bijeenkomsten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij De Noordwijkse Methode dan wel bij een ander berusten.
 2. De Noordwijkse Methode verklaart dat naar haar beste weten de door haar verzorgde bijeenkomsten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan De Noordwijkse Methode zo nodig de desbetreffende opdrachtuitvoering vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Opdrachtgever zal De Noordwijkse Methode onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verzorgde trainingen. Als dan is De Noordwijkse Methode bevoegd daartegen mede namens de opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de opdrachtgever aan De Noordwijkse Methode haar optimale medewerking verlenen.

11 Arbeidsomstandigheden 

 1. Indien de bijeenkomst plaatsvindt buiten het kantoor van De Noordwijkse  Methode, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de medewerkers van De Noordwijkse Methode worden voorzien van een adequate werkruimte en overige  faciliteiten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle  daaraan te stellen (wettelijke) vereisten, behalve als anders is overeengekomen. 

12 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Noordwijkse Methode geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Noordwijkse Methode niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De Noordwijkse Methode heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Noordwijkse Methode haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Noordwijkse Methode opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming wordt van de verplichtingen van De Noordwijkse Methode niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als wegens overheidadvies en/of maatregelen een training of begeleiding niet in persoon op locatie gegeven kan worden, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen of gezondheidsredenen, dan zorgt De Noordwijkse Methode voor een vervangende online training, coaching of begeleiding op dezelfde datum en tijd. Dit is dus geen geldige reden om een training af te zeggen door de opdrachtgever of door De Noordwijkse Methode. Wel kan in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum gepland worden. Hierbij gelden dan de regels zoals deze bij 5.1 en 5.2 beschreven zijn.
 5. Indien De Noordwijkse Methode bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13 Ziekte van trainer/workshopleider 

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer/workshopleider zal De  Noordwijkse Methode indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging  zorg dragen. 
 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Noordwijkse Methode de opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte  stellen en is artikel 12 van toepassing. 

14 Non-sollicitatie 

 1. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 3 jaar na  beëindiging van de opdracht geen (ex-)werknemers van De Noordwijkse  Methode in dienst nemen of anderszins – direct dan wel indirect – werkzaamheden  voor zich laten verrichten dan wel daarover met deze(ex-)werknemers  onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Noordwijkse Methode. 

15 Vertrouwelijkheid 

 1. De Noordwijkse Methode verplicht zich al het geen zij bij de uitoefening van  haar werkzaamheden ten behoeve van cursussen, bijeenkomsten en trainingen ter  kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te  houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever of op grond van een  wettelijke verplichting mag De Noordwijkse Methode de geheimhouding  verbreken. 
 2. Tijdens trainingen, bijeenkomsten en cursussen creëert De Noordwijkse Methode een zo veilig mogelijke leeromgeving waarin deelnemers en docenten/trainers in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen werken en waarin  ieders waardigheid en privacy is gewaarborgd.

16 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en De Noordwijkse  Methode waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht  van toepassing. 
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en  De Noordwijkse Methode, waarop deze leveringsvoorwaarden van  toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het  arrondissement waarin De Noordwijkse Methode is gevestigd. Het  vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting  kunnen overeenkomen. 

Noordwijk, november 2022

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.