Navigation

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; 

Aanbieder: Stichting De Noordwijkse Methode, gevestigd te Noordwijk (2201 LC) Training(en): alle door Stichting De Noordwijkse Methode verzorgde trainingen, coaching,  cursussen en bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord. 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stichting De Noordwijkse Methode. 

2 Toepasselijkheid 

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen,  aanbiedingen en overeenkomsten door Stichting De Noordwijkse Methode gedaan  c.q. gesloten met betrekking tot de door Stichting De Noordwijkse Methode verzorgde  bijeenkomsten, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn  afgeweken. 
 2. Toepasselijkheid van eventuele leveringsvoorwaarden of andere algemene  voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige  overeenkomsten met de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van  Trainingen of andere bijeenkomsten.  
 4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigbaar is,  zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen stichting De  Noordwijkse Methode en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe  

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te  komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.  vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. 

3 Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Stichting De Noordwijkse Methode, waar  ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen.

 4 Aanmeldingen voor training, totstandkoming overeenkomst 

 1. Na aanmelding wordt telefonisch, mondeling of via e-mail met de opdrachtgever  overlegd wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Dit wordt schriftelijk of via e mail bevestigd door Stichting De Noordwijkse Methode in een opdrachtbevestiging.  
 2. De opdracht is pas definitief als Stichting De Noordwijkse Methode een getekende  opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen. De opdrachtbevestiging dient door  Stichting De Noordwijkse Methode minimaal 14 dagen voor aanvang van de  werkzaamheden te zijn ontvangen. 
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Stichting De  Noordwijkse Methode de aanmelding schriftelijk of per email aan de opdrachtgever  heeft bevestigd. 

5 Annulering en verschuiving door Opdrachtgever 

 1. Indien een opdracht door de opdrachtgever tot 15 werkdagen voor aanvang wordt  geannuleerd, worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien een opdracht  door de opdrachtgever binnen een termijn van 15 tot 5 werkdagen voor aanvang  wordt geannuleerd, dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien een  opdracht binnen 5 werkdagen voor aanvang door de opdrachtgever wordt  geannuleerd wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.
 2. In het geval dat de opdrachtgever de datum van een tussen partijen vastgestelde  opdracht wil verplaatsen, worden door Stichting De Noordwijkse Methode geen extra  kosten berekend indien de opdrachtgever het verzoek tot verplaatsing 15 werkdagen  voor aanvang van de geplande bijeenkomst aan Stichting De Noordwijkse Methode  schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Geschiedt dit verzoek binnen een termijn van 15  tot 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan wordt door Stichting De  Noordwijkse Methode 50% aan kosten in rekening gebracht. Geschiedt dit verzoek  binnen een termijn van 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan  wordt door Stichting De Noordwijkse Methode 75% aan kosten in rekening gebracht. 

6 Prijzen 

 1. Voor alle door Stichting De Noordwijkse Methode aangeboden bijeenkomsten gelden  de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld op de offerte. Vermeld wordt op de  offerte of deze prijzen inclusief of exclusief B.T.W. zijn, of dat ze vrijgesteld zijn van  B.T.W.

7 Betaling 

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te  geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn. Betaling dient te geschieden in  euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Stichting De  Noordwijkse Methode aan te wijzen bankrekening. 
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 7 lid 1 genoemde termijn heeft  betaald, is Stichting De Noordwijkse Methode gerechtigd, nadat zij de opdrachtgever  ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling  en onverminderd de overige rechten van Stichting De Noordwijkse Methode, vanaf de  vervaldag, de opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op  de datum van algehele voldoening. 
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die  Stichting De Noordwijkse Methode maakt als gevolg van de niet-nakoming door de  opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de  opdrachtgever. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover  de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,  hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 
 5. Indien er door de opdrachtgever ten onrechte een betaling is gedaan aan Stichting  De Noordwijkse Methode, dan vindt binnen 14 dagen restitutie aan de opdrachtgever  plaats van het teveel gestorte bedrag.

8 Garantie 

 1. Stichting De Noordwijkse Methode staat er jegens de opdrachtgever voor in, dat de  door haar verzorgde bijeenkomsten voldoen aan hetgeen is overeengekomen.  Klachten dienen onmiddellijk na constatering hiervan aan Stichting De Noordwijkse  Methode te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig is geklaagd en genoegzaam is  aangetoond dat de uitvoering niet heeft voldaan aan hetgeen is overeengekomen, zal  Stichting De Noordwijkse Methode deze opdracht opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door  voldoening aan die prestatie is Stichting De Noordwijkse Methode ter zake van haar  verplichtingen jegens de opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere  (schade-)vergoeding gehouden. 
 2. Stichting De Noordwijkse Methode hanteert een klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar.

9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Stichting De Noordwijkse Methode is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de  opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht  lijden, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door  bedrijfsstagnatie. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Stichting De Noordwijkse Methode beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de  overeenkomst waaruit de schade is ontstaan. 
 2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stichting De  Noordwijkse Methode zal de opdrachtgever Stichting De Noordwijkse Methode  vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met  de uitvoering van de overeenkomst en zal zij Stichting De Noordwijkse Methode alle  schade vergoeden die Stichting De Noordwijkse Methode lijdt als gevolg van  dergelijke aanspraken. 

10 Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de  bijeenkomsten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de  vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Stichting De Noordwijkse Methode  dan wel bij een ander berusten. 
 2. Stichting De Noordwijkse Methode verklaart dat naar haar beste weten de door haar  verzorgde bijeenkomsten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele  eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een  inbreuk op dergelijke rechten, kan Stichting De Noordwijkse Methode zo nodig de  desbetreffende opdrachtuitvoering vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 3. Opdrachtgever zal Stichting De Noordwijkse Methode onmiddellijk in kennis stellen  van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele  eigendomsrechten met betrekking tot de verzorgde trainingen. Als dan is Stichting De Noordwijkse Methode bevoegd daartegen mede namens de opdrachtgever verweer  te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een  minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de opdrachtgever aan Stichting De  Noordwijkse Methode haar optimale medewerking verlenen. 

11 Arbeidsomstandigheden 

 1. Indien de bijeenkomst plaatsvindt buiten het kantoor van Stichting De Noordwijkse  Methode, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de medewerkers van Stichting  De Noordwijkse Methode worden voorzien van een adequate werkruimte en overige  faciliteiten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle  daaraan te stellen (wettelijke) vereisten, behalve als anders is overeengekomen. 

12 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in  de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,  voorzien of niet voorzien, waarop Stichting De Noordwijkse Methode geen invloed  kan uitoefenen, doch waardoor Stichting De Noordwijkse Methode niet in staat is  haar verplichtingen na te komen.  
 2. Stichting De Noordwijkse Methode heeft ook recht zich op overmacht te beroepen,  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stichting  De Noordwijkse Methode haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stichting De Noordwijkse Methode  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming wordt van de  verplichtingen van Stichting De Noordwijkse Methode niet mogelijk is, langer duurt  dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder  dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4.  Als wegens overheidadvies en/of maatregelen een training of begeleiding niet in  persoon op locatie gegeven kan worden, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen of  gezondheidsredenen, dan zorgt Stichting De Noordwijkse Methode voor een  vervangende online training, coaching of begeleiding op dezelfde datum en tijd. Dit is  dus geen geldige reden om een training af te zeggen door de opdrachtgever of door  Stichting De Noordwijkse Methode. Wel kan in overleg met de opdrachtgever een  nieuwe datum gepland worden. Hierbij gelden dan de regels zoals deze bij 5.1 en 5.2  beschreven zijn. 
 5. Indien Stichting De Noordwijkse Methode bij het intreden van de overmacht al  gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds  uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever  gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13 Ziekte van trainer/workshopleider 

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer/workshopleider zal Stichting De  Noordwijkse Methode indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging  zorg dragen. 
 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Stichting  De Noordwijkse Methode de opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte  stellen en is artikel 12 van toepassing. 

14 Non-sollicitatie 

 1. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 3 jaar na  beëindiging van de opdracht geen (ex-)werknemers van Stichting De Noordwijkse  Methode in dienst nemen of anderszins – direct dan wel indirect – werkzaamheden  voor zich laten verrichten dan wel daarover met deze(ex-)werknemers  onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Stichting De Noordwijkse Methode. 

15 Vertrouwelijkheid 

 1. Stichting De Noordwijkse Methode verplicht zich al het geen zij bij de uitoefening van  haar werkzaamheden ten behoeve van cursussen, bijeenkomsten en trainingen ter  kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te  houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever of op grond van een  wettelijke verplichting mag Stichting De Noordwijkse Methode de geheimhouding  verbreken. 
 2. Tijdens trainingen, bijeenkomsten en cursussen creëert Stichting De Noordwijkse  Methode een zo veilig mogelijke leeromgeving waarin deelnemers en docenten/trainers in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen werken en waarin  ieders waardigheid en privacy is gewaarborgd.

16 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Stichting De Noordwijkse  Methode waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht  van toepassing. 
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en  Stichting De Noordwijkse Methode, waarop deze leveringsvoorwaarden van  toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het  arrondissement waarin Stichting De Noordwijkse Methode is gevestigd. Het  vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting  kunnen overeenkomen. 

Noordwijk, augustus 2020

APPENDIX Covid 19 aanpassingen 

We willen in deze onzekere tijden onze Noordwijkse Methode scholen zo goed mogelijk en  zo veilig mogelijk te begeleiden. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in onze  normale manier van werken: 

Vergaderingen en individuele begeleiding: 

 1. Individuele begeleiding van leerkrachten en afspraken met directies, MT of  atelierteams doen we zoveel mogelijk online. 
 2. Als we een school bezoeken voor een individuele afspraak, dan houden we de 1,5  meter afstand aan. 
 3. Afspraken kunnen alleen plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte. 4. Als het nodig is om samen naar een computerscherm te kijken, dan doen we dit via  het digibord, zodat tenminste 1,5 meter afstand gewaarborgd is. 

Studiedagen: 

 1. Studiedagen vinden in principe plaats op locatie. Als er zorgen zijn vanuit de school  of vanuit De Noordwijkse Methode m.b.t. gezondheid of veiligheid, dan vindt de  studiedag online plaats op dezelfde datum en tijd. In overleg met de school wordt het  meest passende platform en eventueel inhoudelijke aanpassingen afgestemd. 
 2. Op een studiedag houden de trainers van De Noordwijkse Methode 1,5 meter afstand  van de deelnemers. 
 3. Werkvormen waarbij beweging noodzakelijk is, vinden buiten plaats. 4. De trainers van De Noordwijkse Methode lunchen apart van de deelnemers. 5. Trainingen kunnen alleen plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte. 6. De trainers van De Noordwijkse Methode hebben mondkapjes bij zich. Indien dit  wenselijk of noodzakelijk is, dragen ze deze. 
 4. We volgen de richtlijnen van de GGD. Als hieruit blijkt dat de bovenstaande  voorwaarden aangepast moeten worden, dan zijn de richtlijnen van de GGD leidend. 

Deze appendix is geschreven op 7 september 2020. Als er mettertijd veranderingen  plaatsvinden in de wet- en regelgeving, dan zal deze appendix aangepast worden.

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.