Navigation

Klachtenregeling

Klachtenprocedure Stichting De Noordwijkse Methode 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee Stichting De Noordwijkse Methode te werk gaat en de  kwaliteit die wij nastreven in onze producten en cursussen, kan er soms een klacht ontstaan.  Daarvoor is een klachtenprocedure opgesteld. 

Duurzame relatie 

Wij streven naar duurzame relaties. Hiertoe hebben we nauw contact met onze  opdrachtgevers en afnemers zowel voor, tijdens als na het leveren van diensten. Dit helpt bij  het voorkomen van klachten.  

Wat te doen bij een klacht? 

Artikel 1. Mondeling oplossen 

Voor klachtopvang kunt u terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. In  beginsel is het wenselijk dat u uw ongenoegen – liefst zo spoedig mogelijk – rechtstreeks  bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat biedt de gelegenheid  om een eventuele ongewenste ontwikkeling spoedig en op een natuurlijke manier ten goede  om te buigen. Als het lukt om er samen uit te komen versterkt dat de samenwerkingsrelatie.  Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Wanneer het  niet lukt om er samen uit te komen kunt u kiezen voor klachtenbemiddeling. 

Artikel 2. Schriftelijk indienen 

2.1  

Indien u gebruik wilt maken van schriftelijke indiening, wendt u zich dan tot het bestuur van  Stichting De Noordwijkse Methode. U kunt de klacht schriftelijk indienen door een e-mail te  sturen naar info@noordwijksemethode.nl of een brief te sturen naar het onderstaande  adres. 

2.2  

U krijgt binnen vijf werkdagen een bericht dat we uw klacht hebben ontvangen. 2.3  

Stichting De Noordwijkse Methode neemt hierna contact met u op uw klacht te bespreken,  fysiek of telefonisch. 

2.4  

Indien door de klant en/of Stichting De Noordwijkse Methode gewenst zal er een onafhankelijke derde persoon of instantie betrokken worden bij dit gesprek. 2.5  

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk antwoord namens het bestuur van Stichting De  Noordwijkse Methode. 

2.6 

Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen naar de klacht, wordt u hiervan op de  hoogte gesteld binnen de termijn van twee weken na indiening van uw klacht. Hierbij wordt  de reden van uitstel toegelicht. Ook wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht  uitsluitsel te kunnen geven. 

2.7 

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende drie jaar  bewaard. 

2.8 

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden zonder uw  toestemming niet aan derden verstrekt. 

Artikel 3. Bezwaar 

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord en u kunt hier geen overeenstemming over  bereiken met het bestuur van Stichting De Noordwijkse Methode, dan biedt Stichting De Noordwijkse Methode de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde  partij. De uitspraak van deze onafhankelijke derde partij is bindend voor Stichting De  Noordwijkse Methode en de partij die het beroep heeft aangevraagd. Eventuele  consequenties dienen te worden afgehandeld binnen een redelijke termijn die door de  onafhankelijke derde is aangegeven. 

Artikel 4. Contactgegevens onafhankelijke derde: 

U kunt uw klacht indienen per post naar: 

Qwintess
t.a.v. Mevrouw Lynn Pennings
Jonckerweg
2201 DZ Noordwijk

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.