Navigation

Waarom De Noordwijkse Methode

De Noordwijkse Methode biedt scholen alle ingrediënten waarmee teams zelf hun onderwijs vorm kunnen geven. Hierdoor kunnen leerkrachten optimaal hun eigen talenten en de talenten van de kinderen tot ontwikkeling brengen. 

De Noordwijkse Methode is gebaseerd op universele leerprincipes, evidence based leerstrategieën en wetenschappelijke inzichten. De onderdelen van De Noordwijkse Methode kunnen als bouwstenen aangepast worden aan de mogelijkheden die een school en haar leerlingen hebben. Je bouwt als school je eigen onderwijs, zonder dat je het wiel hoeft uit te vinden.

-De Noordwijkse Methode biedt een systeem waarin de leerlingen ’s ochtends werken aan basisvakken taal en rekenen op de manier die de school zelf kiest. ’s Middags werken de leerlingen aan hun algemene ontwikkeling in vakateliers met gespecialiseerde leerkrachten.

-De Noordwijkse Methode biedt maatwerk! Scholen kiezen zelf hoe ze de bouwstenen van De Noordwijkse Methode willen toepassen. Passend bij de eigen school, leerkrachten en leerlingen.

-De Noordwijkse Methode staat voor tijdloos onderwijs, niet afhankelijk van heersende mode, maar passend bij het DNA van de school en aanpasbaar aan de mogelijkheden.

-Naast inhoudelijke bouwstenen biedt De Noordwijkse Methode ook didactische, pedagogische en sociaal emotionele bouwstenen.

 

Hoe werkt De Noordwijkse Methode in de praktijk

Het ochtendprogramma met basisvakken in de eigen groep met de eigen leerkracht

Op De Noordwijkse Methodescholen werken de leerlingen ’s ochtends aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Scholen kiezen zelf met welke methode of op welke manier ze dit doen. Hun eigen leerkracht houdt hun ontwikkeling bij. Daarnaast is er wekelijks les in persoonlijke en sociale vaardigheden en meestal ook Engels vanaf groep 1. ICT en beweging zijn in het hele programma geïntegreerd.

Middagprogramma in vakateliers: Leren over jezelf door kennis te maken met de wereld!

’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan de hand van een overkoepelend thema. De leerkrachten van de ochtend hebben in de middag hierbij allemaal hun eigen vakatelier, aansluitend bij hun eigen kennis en interesses.

Het uitgangspunt van de atelierlessen is om de kinderen te motiveren om zoveel mogelijk te willen leren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Het doel is dat ze een brede algemene kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen.

De leerkrachten ontwerpen zelf de atelierlessen voor hun vak en geven deze aan verschillende groepen. Hiervoor biedt De Noordwijkse Methode alle bouwstenen die nodig zijn. Doordat leerkrachten zich kunnen specialiseren in het vak waar hun interesse ligt, kunnen ze veel dieper ingaan op de onderwerpen en vragen van de kinderen. Er is veel differentiatie naar inhoud en niveau.

De Noordwijkse Methode onderscheidt de volgende vakateliers:

– Wereldoriëntatie: Geschiedenis, Aardrijkskunde
– Biologie: Mens en natuur
– Techniek: Constructie, Natuurkunde, Scheikunde
– Expressie: Muziek, Drama, Kunst, Dans
– ICT: Vaardigheden en Mediawijsheid
– Koken: Voeding en gezondheid
– Sport en bewegen

Overkoepelend thema voor groep 1 t/m 8

De hele school werkt in de ateliers aan hetzelfde thema. Hierdoor leren de kinderen hoe alles met elkaar samenhangt, kunnen ze nieuwe kennis beter onthouden en vindt er meer verdieping en verbreding van hun kennis plaats. Vakken als taal, lezen, rekenen, kunst, muziek, ICT worden geïntegreerd met inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

De buitenwereld wordt actief betrokken bij de atelierlessen in de vorm van gastlessen en excursies. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt naar actualiteiten.

De Noordwijkse Methode in de onderbouw

In groep 1 t/m 3 vinden de vakateliers plaats in de eigen bouw.  De kinderen doen mee met het overkoepelende thema van de hele school. Zij doen dit echter in hun eigen groep, met hun eigen leerkrachten. Ongeveer halverwege groep 3 gaan de kinderen meedoen met de vakateliers bij verschillende leerkrachten. Veel onderbouwgroepen zullen kenmerken van De Noordwijkse Methode herkennen in hun huidige manier van werken. De belangrijkste pijlers van ons onderbouwprogramma zijn:

– Thema met de hele school
– Aanbod en vraag circulair: focus op eigenaarschap van de kinderen
– Onderzoekend leren – verwondering
– Denkbubbels geïntegreerd in de ateliers en activiteiten
– Ervaringsleren: leren door veel verschillende spel- en leermogelijkheden
– Doorgaande leerlijn in groepen 1-2-3
– Differentiatie van atelieractiviteiten op 3 niveaus
– Extra uitdaging op maat in tempo, inhoud, niveau en werkvormen

 

Een paar bouwstenen van De Noordwijkse Methode uitgelicht

De Noordwijkse Methode biedt een concept waarin je als school alle onderdelen van je onderwijs met elkaar kunt verbinden. Hierdoor ontwikkel je als school een samenhangende invulling van je visie, die je elk jaar kunt uitbreiden of aanpassen aan de ontwikkeling van je school, je leerlingen en de wereld om ons heen. Hieronder lichten we een paar van de belangrijkste bouwstenen uit.

De atelierlessen worden volgens een duidelijk stappenplan ontworpen. Dit geeft de lessen een duidelijke en herkenbare structuur. Hierdoor kun je als leerkracht precies kiezen welke kennis, inzichtdoelen en vaardigheden je aan bod wilt laten komen. En dus ook waar je de leerlingen vrijheid geeft of hoe je wilt differentiëren.  Voor elke stap van het Fundamenteel Leer Model biedt De Noordwijkse Methode de bouwstenen die je nodig hebt om je les vorm te geven.

De Denkbubbels zijn een set vragen waarmee je alle facetten van onderzoekend leren aan bod kunt laten komen. De Denkbubbels zijn onderdeel van alle lessen. Ze stimuleren de nieuwsgierigheid, verwondering, eigenaarschap en het probleemoplossend vermogen van de kinderen.  De volgende concepten komen aan bod bij de Denkbubbels:

 1. Onthouden en begrijpen
 2. Onderzoeken en informatie verwerken
 3. Verbanden leggen
 4. Perspectief nemen
 5. Persoonlijke relevantie
 6. Waardebepaling
 7. Creatief denken

 

In De Noordwijkse Methode kun je als team precies zien welke kerndoelen bij welk thema in welke groep aan bod zijn gekomen. Het digitale meerjaren volgsysteem zorgt voor een duidelijk overzicht van groep 1 t/m 8. Het volgsysteem is makkelijk bij te houden en is makkelijk aan te passen als de kerndoelen veranderen vanwege curriculum.nu.

Juist omdat heel duidelijk is wat de kinderen vanuit de kerndoelen moeten leren, is er heel veel vrijheid voor de kinderen èn de leerkrachten om qua inhoud van de les eigen keuzes te maken. Zo leren alle kinderen over de Romeinen, maar is er ruimte om te kiezen voor Romeinse architectuur, Romeinse goden, de Romeinse legioenen of een ander aanverwant onderwerp.

In de ateliers worden veel verschillende werkvormen gebruikt. Hierdoor kunnen kinderen hun talenten en leervoorkeuren ontdekken. De Noordwijkse Methode biedt een breed scala van coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt tussen de onderwerpen in de ateliers en werkvormen van andere vakken, zoals bijvoorbeeld:

 1. Schriftelijke taalvaardigheden: schrijf een dagboekverhaal, maak een facebookpagina
 2. Mondelinge taalvaardigheden: speel hints, pitch, voer een debat
 3. Begrijpend lezen: maak een quiz / eigen werkblad over de tekst
 4. Woordenschat: speel memory, omschrijf de woorden , pas deze woorden toe in een verhaal.
 5. Rekenvaardigheden: bouw dit na op schaal, maak een grafiek, zoek op in de tabel
 6. ICT vaardigheden: schrijf in word, maak een powerpoint/prezi, zoek op
 7. Kunst: teken, boetseer, maak een collage, bewerk op je tablet
 8. Muziek: schrijf een lied, maak een rap, ondersteun je verhaal met muziekinstrumenten
 9. Theater: maak een toneelstuk, gebruik gebaren om, improviseer
 10. Beweging: estafette, weet-racen, ren je rot

Bij het aanbieden van veel verschillende leermogelijkheden in de ateliers, hoort ook aandacht voor het welbevinden, betrokkenheid, relatie en autonomie van de kinderen. De Noordwijkse Methode beschouwt aandacht als de basis voor al het leren. Dit komt terug in de praktische uitwerking van begrippen als eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid, pedagogische en didactische vaardigheden, gesprekstechnieken, sociale vaardigheden, beleefdheid, normen en waarden, persoonlijk leiderschap en de driehoek ouders-kind-school.

Voor de kinderen heeft De Noordwijkse Methode dit vertaald naar de 6 Gouden Schoolregels. Deze Gouden Schoolregels en de uitwerking hiervan vormen de basis waarop de kinderen en de leerkrachten met zichzelf en elkaar omgaan, hoe ze vaardigheden in de lessen integreren en wat er wordt geleerd in de wekelijkse persoonlijke en sociale vaardighedenles.

Kinderen worden actief betrokken bij hun leerdoelen in de portfoliogesprekken om hun eigenaarschap en zelfsturing te versterken. Deze gesprekken vinden vier keer per jaar plaats met ouders, kind en leerkracht. Met elkaar wordt dan afgesproken aan welke doelen een kind gaat werken en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dit komt vervolgens terug in de dagelijkse praktijk van de kinderen op school. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer per jaar een portfolio waarin hun resultaten voor taal en rekenen, hun doelen in de ateliers, reflecties van de kinderen zelf en hun werk te zien zijn.

Materialen

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.